2,80

36%

3.10

32%

2,45

41%

1.83 Đúng BTS Không 1.83

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5