2.38

42%

3,75

27%

2,75

36%

1,53 Đúng BTS Không 2.38

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5