34,00

3%

11.00

9%

1.06

94%

2,75 Đúng BTS Không 1.40

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5