1.33

75%

4.33

23%

7,50

13%

2.10 Đúng BTS Không 1.67

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5