1.33

75%

5,00

20%

10,00

10%

2.50 Đúng BTS Không 1,50

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5