2,55

39%

3.20

31%

2.50

40%

1.91 Đúng BTS Không 1.80

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5