1.70

59%

4,00

25%

4,75

21%

1.73 Đúng BTS Không 2,00

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5