1.33

75%

4,75

21%

9,50

11%

2,00 Đúng BTS Không 1.73

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5