1.45

69%

4.20

24%

8,50

12%

2,00 Đúng BTS Không 1.73

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5