2.30

43%

3,40

29%

3.00

33%

1.83 Đúng BTS Không 1.83

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5