1.30

77%

5,00

20%

10,00

10%

2.25 Đúng BTS Không 1,57

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5