2.25

44%

3.30

30%

3.30

30%

1,95 Đúng BTS Không 1.80

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5