2.25

44%

3.30

30%

2,90

34%

1.83 Đúng BTS Không 1.83

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5